Σπουδές :: Erasmus

Πρόσβαση στο πρόγραμμα Erasmus 


Στο πλαίσιο του προγράμματος Δια βίου μάθησης, το πρόγραμμα Erasmus απευθύνεται σε:
 
•    Σπουδαστές και εκπαιδευόμενους κάθε είδους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
•    Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη.
•    Διδάσκοντες, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό στα εν λόγω ιδρύματα.
•    Ενώσεις και εκπροσώπους των εμπλεκομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου περιλαμβάνονται οι ενώσεις σπουδαστών, πανεπιστημίων και διδασκόντων/εκπαιδευτών.
•    Επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και άλλους εκπροσώπους του εργασιακού χώρου.
•    Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, περιλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των ΜΚΟ, που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και την παροχή εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
•    Ερευνητικά κέντρα και φορείς που ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με τη δια βίου μάθηση.
•    Φορείς που παρέχουν συμβουλές, πληροφόρηση και καθοδήγηση για κάθε θέμα δια βίου μάθησης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.

Τα Ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (EUC).

Για τη συμμετοχή στη δράση ''Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό πρακτική άσκηση'', θα πρέπει τα Ιδρύματα να είναι απαραιτήτως κάτοχοι του Διευρυμένου Χάρτη Erasmus (Extended EUC)

 Στόχοι του προγράμματος Erasmus

1. Επιπλέον των στόχων του προγράμματος Δια βίου μάθησης/ L.L.P., οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Erasmus είναι:
•    υποστήριξη της επίτευξης του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
•    ενίσχυση της συμβολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη διαδικασία της καινοτομίας.

2. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος Erasmus είναι:
•    αύξηση της ποιότητας και ποσότητας της κινητικότητας των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού, ώστε το πρόγραμμα να συμβάλει στην επίτευξη, ως το 2012, της συμμετοχής τουλάχιστον 3.000.000 ατόμων στην κινητικότητα των σπουδαστών, στο πλαίσιο του Erasmus.
•    βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
•    αύξηση του βαθμού διαφάνειας και συμβατότητας μεταξύ των τυπικών προσόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της προηγμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης που αποκτούνται στην Ευρώπη.
•    βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων.
•    διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση και κατάρτιση τριτοβάθμιου επιπέδου, και τη μεταφορά τους, περιλαμβανομένης της μεταφοράς από μία συμμετέχουσα χώρα σε άλλες.
•    υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής για τη δια βίου μάθηση με βάση τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών).


Δράσεις Erasmus

Οι ακόλουθες δράσεις μπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Erasmus:

α) ατομική κινητικότητα. Η κινητικότητα μπορεί να περιλαμβάνει:
•    κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές και την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς.
•    κινητικότητα διδακτικού προσωπικού σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να προσφέρουν ή να λάβουν εκπαίδευση σε ένα ίδρυμα-εταίρο στο εξωτερικό.
•    κινητικότητα λοιπού προσωπικού από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προσωπικού επιχειρήσεων για σκοπούς κατάρτισης.
•    εντατικά προγράμματα Erasmus οργανωμένα σε πολυμερή βάση.
Μπορεί επίσης να χορηγηθεί υποστήριξη στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης ή της χώρας υποδοχής για ενέργειες διασφάλισης της ποιότητας σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων για την κινητικότητα, συμπεριλαμβανόμενης της γλωσσικής προετοιμασίας.


β) κεντρικές δράσεις:
•    πολυμερή σχέδια, που εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην καινοτομία και τον πειραματισμό καθώς και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στους τομείς που αναφέρονται στους ειδικούς και τους επιχειρησιακούς στόχους.
•    θεματικά δίκτυα, τα οποία διευθύνονται από κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αντιπροσωπεύουν έναν επιστημονικό κλάδο ή ένα διεπιστημονικό πεδίο. Διακρίνονται σε Ακαδημαϊκά Δίκτυα Erasmus που έχουν σκοπό την ανάπτυξη νέων εννοιών και τομέων μάθησης και σε Δομικά Δίκτυα που στοχεύουν στην αναδιοργάνωση ενός συγκεκριμένου τομέα της διοικητικής οργάνωσης ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα δίκτυα αυτά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν εκπροσώπους από άλλους δημόσιους φορείς ή από επιχειρήσεις ή ενώσεις.
•    άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση των στόχων του προγράμματος Erasmus, («συνοδευτικά μέτρα»).

Οι συμμετέχοντες στην κινητικότητα ως «φοιτητές Erasmus» πρέπει να ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
•    φοιτητές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατόχους του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus) οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την παρακολούθηση σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου έως και το επίπεδο του διδακτορικού.
•    φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (joint Master) και συμμετέχουν σε κινητικότητα.
•    φοιτητές σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε περιόδους άσκησης

 

Ανακοινώσεις

 • Εξέταση Μαθημάτων που αναβλήθηκαν λόγω αναστολής δριαστηριότητων (09-09-2013)

  Τα μαθήματα που δεν θα εξεταστούν την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, μεταφέρονται στην Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, ως εξής:   Πέμπτη                 ... Περισσότερα...  
 • Αναστολή Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Δραστηριοτήτων

  Η Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αποφάσισε τη συμμετοχή της στην από 06-09-2013 Απόφαση της Συνόδου τωνΠροέδρων- Αντιπροέδρων ΤΕΙ για την αναστολή των εκπαιδευτικών... Περισσότερα...  
 • Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 (22-08-2013) )

  Δείτε το Πρόγραμμα Β' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 Περισσότερα...  
 • Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2013 (27-06-2013)

  Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 22/ 19.06.2013 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων η εξεταστική του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους... Περισσότερα...  
 • Ομάδα Υλοποίησης Ερευνητικού Έργου (6-6-2013)

  Στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικού έργου το οποίο έχει ανατεθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και σχετίζεται με την μελέτη των επιπτώσεων... Περισσότερα...  
 • Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013 (02-06-2013)

  Δείτε το Πρόγραμμα Α' Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013  Στα μαθήματα του Α, Γ και Ε εξαμήνου δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται... Περισσότερα...  
 • Εργαστήριο Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (22-05-2013)

  Το εργαστήριο ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα είναι ανοικτό καθημερινά τις ακόλουθες ώρες: 12:00 έως 14:00 και από 18:00 έως 20:00. Περισσότερα...  
 • Μείωση επί της τιμής εισιτηρίου σε ΚΤΕΛ (20-05-2013)

  Σας γνωρίζουμε ότι βάσει σύμβασης που έχει συνάψει  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών... Περισσότερα...  
 • 4ο Σεμινάριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (20-05-2013)

  Την  Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και ώρες 18:00-21:00 θα πραγματοποιηθούν  στο Ληξούρι, στην Αίθουσα Γ2 στο κτίριο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,  το 3ο... Περισσότερα...  
 • Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Συνεταιρισμό Παραγωγών Ρομπόλας (15-05-2013)

  Στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/05/2013 Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Συνεταιρισμό... Περισσότερα...  
 • Προθεσμίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων (23-04-2013)

  Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι ως ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο έχει οριστεί η Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, ενώ... Περισσότερα...